หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
Banna Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
คู่มือประชาชน
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
"ท้องถิ่นพัฒนา การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจแบบพอเพียง"
วิสัยทัศน์ บ้านนา
นายบัวลอย ปานจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
 
 
พันธกิจ
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานของทางราชการไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน

พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อการพัฒนาของท้องถิ่นไปสู่เป้าหมายได้อย่างชัดเจน

ส่งเสริม สนับสนุน การเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

ส่งเสริม สนับสนุนภาคการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

ส่งเสริม สนับสนุน การเสริมสร้างกระจายรายได้ตามแนวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตของพืชผล

พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการรองรับการบริการในชุมชน

เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินชีวิตตามแนวทางสันติสุข ให้เกิดขึ้นในชุมชน
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
และระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะ
ประเพณีท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-010-106
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10