หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

Office Of Banna Subdistrict Administrative Organization
วัดศรีสำราญ (วัดนามอญ) ศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวบ้านนา

Center of religious mind
"ท้องถิ่นพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจแบบพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.บ้านนา
การศึกษาในตำบลบ้านนา

Education
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านนา

Banna Tambon Health Promotion Hospital
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
Banna Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านนา จ.สุโขทัย ค่ะ
 
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
โทร 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้จัดทำ เว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมา พัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป
นายบัวลอย ปานจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
   
 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 17 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 376 
   
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
คำแนะนำ
การชำระภาษี
แผนที่ดาวเทียม
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ประกาศจากระบบ
e-GP
   
 


จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส ๔๑๖-๕๗-๐๐๑๗ จำนวน ๑ เครื่องเพื่อให้ใช้งาน [ 6 พ.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ) เพื่อใช้ในการดำเนินงาน [ 2 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการเฝ้าระวัง ป้องกันกา [ 12 เม.ย. 2565 ]

   
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 


-VDO วีดิทัศน์- [ 17 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 199 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศเปิดเผยสัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายริมคลองป่าแดง(ฝั่งซ้าย) ม.4 [ 30 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 7 
ประกาศเปิดเผยสัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาดวน ม.4 จำนวน 3 จุด [ 29 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 5 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังสายคลองส่งน้ำ คสล. ม.3 [ 29 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 5 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายคลองส่งน้ำ คสล.หมู่ที่ 3 ( [ 12 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 29 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมคลองป่าแดง(ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ [ 12 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 21 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาดวน หมู่ที่ 4 (จำนวน 3 จุด)(โ [ 12 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 26 
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
 
   
 
โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1423  [ 18 พ.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1421  [ 18 พ.ค. 2565 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กศ. มท 0816.3/ว1385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว3360  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/ว1408 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5824-5899 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.5/5906  [ 17 พ.ค. 2565 ]
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.5/ว5907  [ 17 พ.ค. 2565 ]
การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.6/ว1394  [ 17 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ(หลักสูตรและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ Active Learningด้วยนิทาน เกมส์ เพลง สื่อนวัตกรรม แพลตฟอร์มเทคโนโลยี AIจากประเทศอังกฤษ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษา1-3 ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1395 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 พ.ค. 2565 ]
การเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า) กยผ. มท 0815.3/ว1393 [เอกสาร]  [ 17 พ.ค. 2565 ]
เกมสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็ก (iSafe Family Game) กศ. มท 0816.3/ว1390  [ 17 พ.ค. 2565 ]
การเข้าเฝ้ารับประทานเข็ม (พุ่มเพชร) กศ. มท 0816.5/ว1391 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2565 ]
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1387  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3317  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) กม. มท 0804.6/ว1383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 12 (MU Safe School Virtual Workshop 12) กศ. มท 0816.3/ว1379  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1378 [เอกสาร]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1377 [เอกสาร]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 กศ. มท 0816/ว1381  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1382  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สน.คท. มท 0808.3/ว3336  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว1364 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 - 4 (เดือนเมษายน - กันยายน 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5699-5742 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยา ผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2563 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว24  [ 11 พ.ค. 2565 ]
   
 
   
 
สท0023.3/ว1086 การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เกษตรของราษฎรรอบพื้นที่สนามบินสุโขทัย  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
สท0023.2/ว1072 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ สท 0023.3/4622 (ทม.สุโขทัยธานี) ขออนุญาตเก็บข้อมูลรอบการวิจัยหลัก (Main Survey) ของ PISA 2022  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ สท 0023.3/ว1886 การเร่งรัดการบันทึกข้อมูลรายงานผลกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (NIFO)  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ สท 0023.3/ว1079 ประชาสัมพันธ์ เกมสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็ก iSafe Family Game  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ สท 0023.3/ว1078 อบรมเสริมสร้างภูมิปลอดภัย โรงเรียนปลอดโควิด ๑๙  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ สท 0023.3/ว1077 ขอส่งรายงานการประชุมการบริหารจัดการน้ำ และการวางแผนเพาะปลูกพืชฤดูฝน ประจำปี ๒๕๖๕  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว1076 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
สท0023.5/ว1073 การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว1877 การตรวจประเมินคัดเลือกสุดยอดตลาดชุมชนจังหวัดสุโขทัย ประจำปี พ.ศ. 2565  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว1061 การเผยแพร่ผลการประชุมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและอัตลักษณ์สินค้าชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว1060 ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว1067 การเสนอรายชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ศธ02120/ว0709 สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย บันทึกข้อตกลงเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
สท0023.2/ว1054 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองระเบียบวาระประชุม  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
สท0023.2/ว1055 ประชุมกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2565  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
สท0023.2/ว1057 ประชุมกลั่นกรองฯ  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว1868 การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว1059 แจ้งกำหนดการปฏิบัติงานของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสุโขทัย  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว1051 เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกาาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่น 3 ไปรวมกับรุ่นที่ 4  [ 12 พ.ค. 2565 ]  
   
 
   
 
ทต.กงไกรลาศ ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเข้าประกวดโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปร [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองกระดิ่ง กิจกรรมงานสักการะพระแม่ย่าและงานของดีคีรีมาศ ประจำปี 2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองกระดิ่ง กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ไกรใน ขอเชิญชวนส่งบทความการเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบ [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ศรีนคร ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
ทม.สวรรคโลก [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.เมืองบางขลัง ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านแก่ง ร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับรองรับ [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
อบต.ไกรใน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะ [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทม.ศรีสัชนาลัย ประกาศเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยน [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.กงไกรลาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามโครงการจ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาต [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทม.ศรีสัชนาลัย ประกาศเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.วังทองแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งสำหรับ โครงการปลูกต้นไม้ที่สาธารณปร [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทองแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณประโยชน์แล [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
   
 
กระดานสนทนา
   
 
ตู้กาแฟหยอดเหรียญ งานโครงการกองทุนประชารัฐ อบต. (2 พ.ย. 2563)    อ่าน 136  ตอบ 0  
ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการต้องทำอย่างไรบ้าง (25 มิ.ย. 2563)    อ่าน 105  ตอบ 1  
ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการต้องทำอย่างไรบ้าง (25 มิ.ย. 2563)    อ่าน 106  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
 

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น
 
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
TRAVEL สถานที่สำคัญ
 

วัดศรีสำราญ (วัดนามอญ)
 
 
 
 
 
E-Service
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านนา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพ
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการให้บริการทาง Internet
   
 
สายตรงปลัด
โทร 098-564-6265
 
  Link ที่น่าสนใจ
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
 
ประมวลผลสำรวจ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-207-0762
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10