หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

Office Of Banna Subdistrict Administrative Organization
วัดศรีสำราญ (วัดนามอญ) ศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวบ้านนา

Center of religious mind
"ท้องถิ่นพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจแบบพอเพียง"

วิสัยทัศน์ อบต.บ้านนา
การศึกษาในตำบลบ้านนา

Education
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านนา

Banna Tambon Health Promotion Hospital
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
Banna Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านนา จ.สุโขทัย ค่ะ
 
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
โทร 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้จัดทำ เว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมา พัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป
นายบัวลอย ปานจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
คำแนะนำ
การชำระภาษี
แผนที่ดาวเทียม
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
ประกาศจากระบบ
e-GP
   
 


จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสิงห์โต หมู่ที่ ๕ ขนาด ๑.๘๐ เมตร x [ 15 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมริมตลิ่งแม่น้ำยม หมู่ที่ ๕ งานดินถม ๕๒๖.๕๐ ลบ.ม. ,งานทางลูกรัง ๑๐ [ 7 พ.ย. 2562 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อใช้ในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2562 ]

   
 
กิจกรรม
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 


-กิจการสภา- [ 17 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 2 


-VDO วีดิทัศน์- [ 17 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 2 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศประกวดราคา e-bidding โครงการซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านนา [ 24 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 18 
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในตำบลบ้านนา หม [ 21 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 256320122562 [ 20 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 546 
   
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา e-bidding โครงการซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านนา [ 7 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (สขร) [ 4 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันย [ 11 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 26 
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
 
   
 
แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว471 [แบบป้ายโครงการฯ] [ประมาณการราคาฯ]  [ 17 ก.พ. 2563 ]
แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา กสธ. มท 0819.3/ว443  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 กสธ. มท 0819.2/ว455  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว457  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ด่วนมาก กพส. มท 0810.2/ว452  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว441  [ 14 ก.พ. 2563 ]
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว0916  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว407  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว440  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว444  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมฯ รุ่นที่ 11 - 20 กยผ. มท 0815.4/ว12  [ 13 ก.พ. 2563 ]
แจ้งเรื่องการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการบริหารจัดการสถานศึกษาและชั้นเรียนในยุคดิจิทัล โดยใช้แพลตฟอร์มเป็นฐาน (Platform Based Management : PBM) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว442  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน สน.คท. มท 0808.2/ว394  [ 13 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่าง ๆ และเผาป่า ทำให้เกิดเหตุรำคาญ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว0924  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี 2563 ลงในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว417 [คู่มือการกรอกข้อมูล]  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) กค. มท 0803.3./ว419  [ 13 ก.พ. 2563 ]
กำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว20  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลเทศบาลที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว421  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว420  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว399  [ 13 ก.พ. 2563 ]
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กยผ. มท 0815.4/ว410  [ 12 ก.พ. 2563 ]
การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว412 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.พ. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แหล่งรวมข้อมูลการตอบข้อหารือด้านการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (ANSWER BOX) สน.บถ. มท 0809.4/ว347 [Answer box] [คู่มือเลื่อนเงินเดือน]  [ 11 ก.พ. 2563 ]
ขอรายงานความคืบหน้าการส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าใช้งานโปรแกรมรายงานการสำรวจประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว372  [ 11 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน ตบ. มท 0805.2/ว384  [ 11 ก.พ. 2563 ]
   
 
   
 
สท 0023.2/ว 604 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 17 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/ว605 ขอรายงานความคืบหน้าการส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน Username และรหัสผ่าน Password สำหรับเข้าใช้งานโปรแกรมรายงานการสำรวจประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 [ 17 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/ว603 1-ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในพนักงานคัดแยกขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อส่งต่อเข้าสู่ ระบบการรักษา  [ 17 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/ว603 2-ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในพนักงานคัดแยกขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อส่งต่อเข้าสู่ ระบบการรักษา  [ 17 ก.พ. 2563 ]     
สท 0023.1/ว 246 โครงการการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสารณภัยเบื้องต้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/ว245 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงลับแล ประตูระบายน้ำ [ 14 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/ว242 1-การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน [ 14 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/ว242 2-การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน [ 14 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/ว234 สำรวจรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบแหล่งธรรมชาติอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ประเภทถ้ำ  [ 13 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/1432 การอำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 12 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.2/ว568 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ ไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2563 [ 12 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.5/ว232 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวด [ 13 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.5/ว556 กำหนดหลักเกณฑ์และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และศูนย์ศรีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.4/ว540 โครงการอบรมสัมมนาปัญหาการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดำเนินงานด้านกฎหมายและการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.พ. 2563 ]     
สท 0023.3/ว 555 1-การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.พ. 2563 ]     
สท 0023.3/ว 555 2-การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/ว557 แผนการออกตรวจประเมินตลาดเทศบาลระดับจังหวัด [ 12 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/ว554 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2563 [ 12 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/ว553 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถึศึกษาแบบออนไลน์ [ 12 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/ว560 ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกาศจังหวัดสุโขทัยปลอดขยะเปียก ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 [ 12 ก.พ. 2563 ]     
   
 
   
 
อบต.บ้านป้อม ประกาศ เรื่อง การกำหนดวัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคา [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ไทยชนะศึก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 4660 [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ไทยชนะศึก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง เปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบ [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ไทยชนะศึก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง(Cape Seal)ซอยร่วมใจพัฒนา ม. [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ปากแคว ขยะเปียกตำบลปากแคว [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าฉนวน ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ปากแคว สื่อการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากแคว [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านป้อม ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ปากแคว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมแม่น้ำ [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ปากแคว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาคทรัพย์ [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ปากแคว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทองดี หมู [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ปากแคว หมู่บ้านปลอดขยะเปียก [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ปากแคว หมู่บ้านปลอดขยะเปียก [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ปากแคว โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ปากแคว วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
   
 
กระดานสนทนา
   
 
เว็บไซต์ อบต.บ้านนา อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (19 ต.ค. 2558)    อ่าน 1888  ตอบ 3  
   
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
 

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น
 
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
TRAVEL สถานที่สำคัญ
 

วัดศรีสำราญ (วัดนามอญ)
 
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านนา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพ
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการให้บริการทาง Internet
   
 
สายตรงปลัด
โทร 055-010-106
 
  Link ที่น่าสนใจ
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
 
ประมวลผลสำรวจ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-010-106
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10